CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO

  • CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO 1/2
  • CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO 2/2

Consellería de Sanidade / SERGAS / Plan de Saúde Mental

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario

no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A).


LIÑA II: Programas de Intervención comunitaria en persoas con trastorno mental severo.- Programas de atención domiciliaria a persoas con trastorno mental severo e súas persoas achegadas.

 

Obxectivo xeral:

  •        Favorecer a permanencia das persoas con Trastorno Mental Grave no seu entorno habitual, promovendo a autonomía e calidade de vida.


CALENDARIO: 01/01/2022 A 31/12/2022