ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

  • ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 1/2
  • ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 2/2

Consellería de Política Social

 

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).O proxecto integra as tecnoloxías da información e o coñecemento (TIC) nas actividades que se ofrecen no Centro de rehabilitación Psico-socio-laboral.Orden del 9 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interes general para findes de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas fisicas gestionado por esta consellería (código del procedimiento BS623D) El proyecto integra las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) en las actividades que se ofrecen desde el Centro de rehabilitación Psico-socio-laboral.