PROMOCIÓN DA ACCIÓN VOLUNTARIA NO ÁMBITO EDUCATIVO

  • PROMOCIÓN DA ACCIÓN VOLUNTARIA NO ÁMBITO EDUCATIVO 1/3
  • PROMOCIÓN DA ACCIÓN VOLUNTARIA NO ÁMBITO EDUCATIVO 2/3
  • PROMOCIÓN DA ACCIÓN VOLUNTARIA NO ÁMBITO EDUCATIVO 3/3

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).


  • O programa pretende impulsar a participación do voluntariado mediante campañas de información sobre a saúde mental en diferentes universidades.
Orden del 9 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interes general para findes de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas fisicas gestionado por esta consellería (código del procedimiento BS623D)


  • El programa pretende impulsar la participación del voluntariado mediante campañas de información sobre la salud mental en diferentes universidades.