ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS

  • ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS 1/3
  • ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS 2/3
  • ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS 3/3

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).


  • O Programa busca favorecer a continuidade e a proximidade na atención ás persoas con enfermidade mental crónica, o desenvolvemento da súa autonomía persoal e fortalecer as capacidades  das persoas coidadoras no manexo de determinadas situacións tanto intrafamiliares como persoais. A intervención lévase a cabo en tres ámbitos: preventivo, socio educativo e rehabilitador.Orden del 9 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interes general para findes de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas fisicas gestionado por esta consellería (código del procedimiento BS623D)


  1. El Programa busca favorecer la continuidad y la proximidad en la atención a las personas con enfermedad mental crónica, el desenvolvimiento de su autonomía personal y fortalecer las capacidades  de las personas cuidadoras en el manejo de determinadas situaciones tanto intrafamiliares como personales. La intervención se lleva a cabo en tres ámbitos: preventivo, socio educativo y rehabilitador.